top of page

MENU

Zpracování osobních údajů

 • Zpracování nabídek a poptávek, které dostáváme, například od (potenciálních) dopravních partnerů, od osob, které chtějí zadat přepravy, dodávky, objednávky a další služby, nebo se zajímají o jinou spolupráci

 • Projednávání smluv a nabídek a vyhotovení smluv

 • Vyhodnocení vhodnosti jako smluvního partnera, například prověření bonity u potenciálních zákazníků, dodavatelů atd.

 • Vyřizování našich smluvních a obchodních styků, například provádění přeprav (dispozice) a dodávek, plnění nájemních a leasingových smluv, vystavování faktur, vystavování upomínek, zpracování reklamací a škodních případů, řízení kvality, vyřizování našich nákupů, optimalizace našich služeb použitím obchodních aplikací (například monitoring přepravy, portály atd.)

 • Vztahy se zákazníky, což znamená zasílání informací, newsletteru, nabídek a reklamních materiálů, běžná péče o zákazníky, pořádání různých akcí atd.

 • Uzavírání a správa pojištění, vyřizování škodních případů

 • Správa vozového parku: údržba a opravy našich vozidel

 • vývoj produktů

 • Správa koncernových společností

 • Provoz infrastruktury IT, například zajištění bezpečnosti, aktuálního stavu techniky, údržby atd.

 • Poskytování webových stránek: zlepšování a vývoj webových stránek, vytváření statistik používání, rozpoznání, bránění a zjišťování útoků na webové stránky atd.

Osobní údaje obdržíme

 • od Vás samotných: například při dotazech na nás, při uzavírání smluv, v rámci plnění smluv, které s námi byly uzavřeny

 • od třetích osob, například od dopravních partnerů nebo zákazníků pro vyřizování zakázek

 • z veřejně přístupných zdrojů, například obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, úředních záznamů, spolkového rejstříku, živnostenského rejstříku

 • od Vašich internetových prohlížečů (automaticky) při návštěvě našich webových stránek na základě Vámi zvoleného nastavení

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Obchodní vztahy s námi ale nebudou možné, když nám nedáte k dispozici potřebné osobní údaje. Stejně tak nemůžeme zaručit všechny funkce našich webových stránek, když nám nedáte k dispozici potřebné osobní údaje.

Sdělení o ochraně osobních údajů

Toto sdělení popisuje, jak společnost Vamiro, s.r.o., se sídlem Dělnická 209, Most 434 01 zpracovává Vaše osobní údaje info@vamiro.cz.

Společnost Vamiro zodpovídá za dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů a dodržování všech právních předpisů na ochranu, za zákonné zacházení a utajení osobních údajů a jejich bezpečnost.

Dále uvedená plnění jsou obecná a týkají se obsahu všech postupů při zpracování údajů v rámci společnosti Vamiro. To znamená, že tato plnění se na Vás budou vztahovat pouze částečně.

Účel zpracování osobních údajů

 • Právní základy pro naše zpracování Vašich údajů jsou tyto:

 • Plnění smlouvy a provedení předsmluvních opatření (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR), například když organizujeme hladký průběh přeprav a dodávek, zpracováváme reklamace a hlášení o škodě, zabýváme se řízením kvality, vypracováváme nabídky a odpovídáme na ně atd.

 • Náš převažující zájem (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), například když Vám předáváme upravené informace a nabídky, takže souhlas není nutný; naše zpracování údajů v rámci právního jednání, předávání údajů o řidiči, jestliže to je nutné pro vyřízení přepravy a s řidičem není žádný přímý kontakt, zpracování údajů, které jsou nutné pro to, aby byly zaručeny funkce našich webových stránek atd.

 • Právní povinnosti (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR), například zákonné daňové povinnosti, povinnosti podle StVO, KFG, VwStG, VwVfG (zákonné předpisy týkající se dopravy, vozidel, správního a trestního řízení), předpisy proti praní špinavých peněz atd.

 • Jestliže žádný z uvedených právních základů neexistuje, naše zpracování osobních údajů se zakládá na Vašem souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Samozřejmě máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (to znamená: odvolání nepůsobí zpětně).

Zpracovávané kategorie údajů

 • Údaje o jménu, například jméno, příjmení, uživatelské jméno atd.

 • Údaje o osobě, například stáří, pohlaví, datum narození, národnost, role v podniku, kopie průkazů atd.

 • Kontaktní údaje, například adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.

 • Identifikační údaje, například číslo osobního průkazu, číslo cestovního pasu, číslo zákazníka atd.

 • Bankovní údaje, například číslo účtu, údaje o bonitě atd.

 • Úřední údaje, například spisová značka, daňové identifikační číslo, obstavení mzdy, pas nájemníka (Německo) atd.

 • Údaje o vozidle, například číslo automobilu, číslo podvozku, číslo motoru, poznávací značka, osvědčení o registraci, tankovací karta, informace o řidičském průkazu na vysokozdvižný vozík atd.

 • Obrazové soubory a videonahrávky

 • Uživatelské údaje IT, například údaje o spojení, přihlašovací informace, IP adresy, referery, uživatelská jména pro externě přístupné systémy atd.

 • Uživatelské údaje webových stránek: datum a čas vyvolání, IP adresa, název a verze internetového prohlížeče, určitá cookies atd.

 • Údaje o chování osob, například poznámky k reakci při odpovědi a upomínce, korespondence a vysvětlivky k probíhajícím šetřením atd.

 • Rasový / etnický původ, například místo narození v průkazech atd.

 • Údaje o poloze, například data GPS, časové razítko signálu GPS, údaje o poloze (stupeň délky a šířky) atd.

Právní základy pro zpracování

 • Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu, kterou lze důvodně považovat za nutnou, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Kromě toho budeme ukládat Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud bude existovat zákonná povinnost k jejich ukládání nebo dokud neuplyne promlčecí lhůta potenciálních právních závazků.

Předání vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely se může stát, že Vaše osobní údaje poskytneme těmto příjemcům:

 • společnosti, které patří k našemu koncernu, a jejich zaměstnanci

 • námi využívané třetí osoby, například poskytovatelé IT služeb, tiskárny, výpočetní centra, poskytovatelé hostingu, dodavatelé softwaru a servisu, například pro zasílání novinek e-mailem, poskytovatelé služeb v rámci likvidace a vyřizování škodních událostí (pojišťovny a pojišťovací partneři), domovní správci, advokáti, daňoví poradci, notáři, auditoři atd.

 • osoby, které jsou s námi v obchodním vztahu, například dopravní partneři, dodavatelé, obchodní partneři atd.

 • veřejné instituce, například celní úřady, BMI (ministerstvo vnitra), zastupitelství, okresní hejtmanství atd.

 

Údaje předáváme částečně také příjemcům mimo Rakousko a ve výjimečných případech třetím státům, které nejsou bezpečné. V tomto případě se ale postaráme o to, aby byla k dispozici vhodná bezpečnostní opatření, například závazné interní podnikové předpisy na ochranu osobních údajů nebo standardní doložky o ochraně osobních údajů EU.

Doba uložení

 • Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. Cookie je malý soubor, který může být uložen ve Vašem počítači, když navštívíte nějakou webovou stránku. Cookies zásadně používáme k tomu, abychom na webové stránce mohli uživatelům nabídnout dodatečné funkce, například abychom Vám usnadnili navigaci na webové stránce, umožnili Vám znovu použít webovou stránku tam, kde jste ji opustili a/nebo k uložení Vašich preferencí nebo nastavení, jakmile webovou stránku znovu navštívíte. Soubory cookies nemají přístup k žádným dalším údajům na Vašem počítači, nemohou je číst, ani měnit.

 • Většina cookies na našich webových stránkách jsou takzvané relační nebo dočasné cookies. Budou automaticky smazány, když opustíte webovou stránku. Kromě toho používáme trvalé cookies, které zůstanou uloženy na pevném disku. Tyto cookies však můžete ve svém internetovém prohlížeči ručně vymazat. Tyto cookies mají jinak životnost od 1 měsíce do 10 let. Tyto trvalé cookies používáme k tomu, abychom Vás při Vaší příští návštěvě našich webových stránek znovu poznali, umožní Vám komfortnější používání našich webových stránek, a internetovou nabídku co nejlépe přizpůsobí Vašim požadavkům.

 • Kromě toho používáme cookies třetích poskytovatelů (například Facebook, Linkedin), které nám pomáhají vytvářet pro Vás zajímavější internetovou nabídku. Proto jsou při používání webových stránek ukládány také dočasné a trvalé cookies třetích poskytovatelů. Tyto cookies slouží výlučně k tomu účelu, aby třetím poskytovatelům daly možnost Vás oslovit na míru přizpůsobenou reklamou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za zákonné používání cookies třetí stranou.

 • Při návštěvě našich webových stránek můžete aktivně odsouhlasit ukládání cookies nad rámec technicky nutného rozsahu. Kromě toho máte možnost aktivovat, popřípadě deaktivovat ukládání pouze určitých druhů cookies. Pokud budete chtít svá nastavení cookies někdy později změnit, můžete udělat kdykoli v záložce nastavení cookies.

 • Souhlas se soubory cookie
  Naše webové stránky používají technologii pro udělení souhlasu se soubory cookie od WIX sloužící k získání Vašeho souhlasu s ukládáním určitých cookies ve Vašem koncovém zařízení, které budou dokumentovány v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytovatel této technologie je společnost WIX

 • Jakmile vstoupíte na naše webové stránky, vytvoří se spojení se servery společnosti WIX k vyžádání Vašeho souhlasu s užíváním cookies. WIX pak uloží do prohlížeče ve Vašem počítači soubor cookie, umožňující přiřadit Váš souhlas, resp. jeho zrušení. Tímto způsobem získané údaje budou uloženy až do chvíle, než si u nás vyžádáte jejich vymazání, vymažete soubor cookie od WIX ve Vašem počítači, nebo pokud zanikne důvod pro ukládání údajů.

 • Společnost OneTrust je využívána za účelem získání zákonem požadovaného souhlasu s použitím cookies. Právní rámec tvoří čl. 6, odst. 1 S. 1, písm. c) GDPR.

 • Se společností OneTrust jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek. Jedná se o smlouvu, vyžadovanou zákonem o ochraně údajů, která zaručuje, že společnost OneTrust bude nakládat s osobními údaji návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny, a bude přitom dodržovat GDPR.

 • Kromě toho můžete cookies kontrolovat ve svém počítači tím, že svůj internetový prohlížeč nastavíte tak, abyste dostal(a) upozornění, když webová stránka bude chtít uložit cookies. Můžete cookies také blokovat nebo mazat, když již byly uloženy ve Vašem počítači.

 • Pokud jsou cookies spojeny s ukládáním osobních údajů ve třetí zemi mimo oblast platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ve které neplatí ani bilaterální dohody odpovídající úrovni ochrany osobních údajů dle GDPR, budou tyto cookies ukládány pouze v případě, že jste udělili souhlas k jejich ukládání.

 • Deaktivace, blokování nebo mazání cookies může ovšem ovlivnit Vaše online zkušenosti a zabránit Vám plně využívat naše webové stránky.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

 • Kromě jiného máte právo (za podmínek, stanovených příslušným právním řádem), (i) ověřit, jestli a které osobní údaje o Vás máme uloženy a obdržet kopie těchto osobních údajů, (ii) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, které jsou chybné nebo jsou zpracovány v rozporu s právem, (iii) požadovat od nás omezení zpracování Vašich osobních údajů a (iv) za určitých okolností odmítnout zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, (v) požadovat přenositelnost údajů (vi) znát totožnost třetích osob, kterým byly Vaše osobní údaje poskytnuty a (vii) podat stížnost u příslušného úřadu.

Cookies

bottom of page